POLITIKA ZASEBNOSTI

 

1. Namen

Podjetje ŠTULAR d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj, matična številka: 3482456, davčna številka: SI13800027 (v nadaljevanju kot podjetje), sprejema to Politiko zasebnosti z namenom, da seznani svoje stranke in druge osebe, z nameni in podlagami obdelave osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje pri svojem poslovanju ter pravicami posameznikov na področju varstva osebnih podatkov.
 
Podjetje namenja varnosti osebnih podatkov posebno skrb. Podjetje zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe na tak način, da obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ter da pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili zbrani. Z osebnimi podatki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. 

Hkrati ta Politika zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ga posameznik poda za obdelavo osebnih podatkov.

 
Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) so v politiki zasebnosti osebnih podatkov zajete naslednje informacije:
- kontaktne informacije podjetja (upravljavca osebnih podatkov) in kontaktne informacije pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
- nameni obdelave,
- pravne podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
- posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
- čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
- pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
- pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 
Zaradi zagotavljanja varnosti osebnih podatkov je podjetje sprejelo ustrezne organizacijske ukrepe, postopke dela in napredne tehnološke rešitve z zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov.Pri tem podjetje uporablja ustrezno stopnjo zaščite ter fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili zbrani, shranjeni ali drugače obdelani.

 

2. Vrste osebnih podatkov

O obiskovalcih spletne strani podjetje zbira podatke le z uporabo piškotkov, ki so posebej opredeljeni na spletni strani pod »Zasebnost in piškotki«.

Če iz katerega koli razloga stopite v stik s podjetjem, lahko družba  ŠTULAR d.o.o. shrani zapis o tej korespondenci.

 

3. Upravljavec osebnih podatkov

Ime in kontaktni podatek upravljavca:
Upravljavec podatkov je podjetje ŠTULAR d.o.o., Koroška cesta 26, 4000 Kranj.
Kontakt: info@sivalna-tehnika.si


4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Politika zasebnosti je namenjena vsem posameznikom, ki naročijo ali uporabljajo storitve podjetja ŠTULAR d.o.o., kot tudi tistim, ki obiščejo spletno stran.

 

5. Nameni obdelave in pravne podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:
Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja prodaje blaga.
 
V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava blaga, dostava blaga na dom, obveščanje o spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje blaga, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.
 
Za potrebe izvajanja pogodbe, sklenjene s posameznikom, podjetje, dokler je to potrebno za izvajanje pogodbe, obdeluje vse podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Sem sodijo zlasti podatki kot so: ime in priimek, zasebni in osebni službeni e-poštni naslov, kontaktni telefon, podatki za izdajo ponudbe glede na povpraševanje, naslov, podatki o bančnem računu (TRR številka, banka, sklic).
 

Obdelava na podlagi zakona:
Podjetje lahko podatke o naročilu in z njimi povezane podatke o posameznikih ter osebne podatke posameznika hrani in obdeluje, za namene obračuna storitev oziroma blaga in izdajo računa.
 
Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave, ki podjetju dajejo ustrezno podlago za obdelavo in hrambo osebnih podatkov.
 
Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:
Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 
Na podlagi zakonitega interesa podjetje uporablja osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.
 
Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:
Obdelava podatkov lahko temelji na privolitvi, ki jo posameznik posreduje podjetju. Privolitev se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah in storitvah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje, profiliranje glede na pretekle in sedanje nakupe ter pripravo personaliziranih ugodnosti ter profiliranje glede na podatke iz piškotkov aktivnosti na spletnih straneh podjetja. Obveščanje se izvaja preko kanalov, ki jih je v privolitvi izbral posameznik. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo potrebam in željam posameznika in da podjetje posameznikom zagotovi čim boljšo uporabniško izkušnjo.
 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bila privolitev dana ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo privolitve je med drugim mogoče urediti preko elektronske pošte na naslov info@sivalna-tehnika.si ali na podlagi pisne zahteve, ki se pošlje na naslov upravljavca. Preklic oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica privolitve ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem, kot na primer odstop od pogodbe.
 
Če je otrok mlajši od 15 let, je privolitev veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev otroka, njegov skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb. Takšna privolitev bo veljala dokler je eden od staršev, njegov skrbnik ali oseba, ki je je podeljena starševska skrb oziroma otrok sam, ko bo skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobil, ne prekliče ali spremeni.
Kjer privolitev vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko podjetje izvaja profiliranje posameznika z uporabo podatkov iz piškotkov na spletnih straneh podjetja, preteklih in sedanjih nakupov (vrsta blaga, količina, cena), ter osebnih podatkov podanih ob registraciji oziroma ob pristopu h kartici ugodnosti, kar omogoča kreiranje ponudb blaga, prilagojenih posamezniku. Podjetje na podlagi izdelanega profila posamezniku posreduje prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi, pri čemer prejem takšne ponudbe oziroma informacije, za posameznika ne pomeni nikakršnih obveznosti.


6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam/pogodbenim obdelovalcem

Podjetje lahko po potrebi, za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njegovim storitvam, pooblasti druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument. Zunanjim obdelovalcem bo podjetje tovrstne podatke posredovalo oziroma naredilo dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
 
Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje se bo npr. odzvalo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.


7. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podjetje podatke hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.
 
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
 
Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev ali prodaje blaga, kot tudi za namene profiliranja, se ti podatki pri podjetju hranijo in obdelujejo še 15 let po tem, ko je posameznik podal svojo privolitev.
 
Podatki potrebni za obveščanje posameznikov in pošiljanje e-novic, se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika in se pri podjetju hranijo in obdelujejo še 10 let po tem, ko je posameznik podal svojo privolitev.
 
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto osebnih podatkov ne določa drugače.


8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 1 mesecu po prejemu takšne zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ 2 meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v roku 1 meseca od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.
 
Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov info@sivalna-tehnika.si ali po pošti na naslov Koroška cesta 26, 4000 Kranj. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na prodajnem mestu podjetja: Koroška cesta 26, 4000 Kranj.
 
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.
 
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
-          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
-          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
 
Podjetje posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
1.          pravico do dostopa do osebnih podatkov,
2.          pravico do popravka,
3.          pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
4.          pravico do omejitve obdelave,
5.          pravico do prenosljivosti podatkov,
6.          pravico do ugovora,
7.    pravica do pritožbe.
 
1. Pravica do dostopa do podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, kamor sodijo:
-          nameni obdelave;
-          vrste osebnih podatkov;
-          uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
-          predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
-          obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
-          pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
-          kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.
 
Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
 
2. Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 
3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
-          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
-          kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
-          kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
-       kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
-          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
-          kadar gre za podatke, ki so nepravilno zbrani od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
 
4. Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da podjetje omeji obdelavo, kadar:
-          posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
-          je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
-          podjetje osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
-          je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov posameznika omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z privolitvijo posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je upravljavec dolžan posameznika o tem obvestiti.

 
5. Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Podjetje na zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.
 
6. Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 
 
7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik, ki meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca krši določbe Splošne uredbe, ZVOP-2 ali drugih zakonov, ki urejajo obdelavo in varstvo osebnih podatkov, ali krši določbe s temi zakoni povezanih podzakonskih predpisov ali splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži zahtevo, s katero zahteva nadzor zakonitosti obdelave svojih osebnih podatkov, skladno s 30. členom ZVOP-2.
 
Posameznik lahko zoper podjetje vloži pritožbo v postopkih uveljavljanja pravic ali zahtev iz 15. do 22. člena Splošne uredbe v roku 15 dni, skladno z 12. členom ZVOP-2. Posameznika mora upravljavec seznaniti z odločitvijo v roku 5 delovnih dni.  Prav tako lahko posameznik v 15 dneh od prejema odločitve upravljavca, s katero zahtevi posameznika ni ugodeno, vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 
 
9. Končne določbe


V kolikor ta Politika zasebnosti ne obravnava določenih področij, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, se za ta področja uporablja veljavna zakonodaja.
 
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti, o čemer bo podjetje posameznika seznanilo z objavo na spletni strani www.sivalna-tehnika.si, 30 dni pred pričetkom njene veljavnosti. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani www.sivalna-tehnika.si.
 
V primeru vprašanj o Politiki zasebnosti se posameznik lahko obrne na podjetje preko elektronske pošte, na naslov info@sivalna-tehnika.si.

 

10. Veljavnost

Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani podjetja ŠTULAR d.o.o. in začne veljati 26.1.2023.

ŠTULAR d.o.o.